Firma Ecoexpol Sp. z o.o., istnieje od 1992r. 48% udziałów spółki należy do Politechniki Warszawskiej Prowadzimy kompleksową działalność związaną z zagadnieniami inżynierskimi i technologicznymi związanymi z ochroną środowiska. Skupiając specjalistów z Politechniki Warszawskiej posiadamy wiedzę i doświadczenie umożliwiające dostosowanie i optymalizacją procesów związanych z wykonywanymi pracami do jednostkowych, ściśle sprecyzowanych wymagań klienta.
Energotechnika Bistyp-Tech Ecoexpol
Projects

Spółka ECOEXPOL przy współudziale pracowników Politechniki Warszawskiej na przestrzeni ostatniego okresu wykonała następujące opracowania:

 • Projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
 • Ocena Programu Gospodarki Odpadami dla dwóch Związków Gmin
 • Koncepcja modernizacji systemu odprowadzania ścieków dla zakładu przemysłowego
 • Wykonanie odwiertów i badań geotechnicznych oraz ocena przydatności terenu pod budowę składowiska odpadów azbestowych etap I i II
 • Przegląd środowiskowy- etap I- przegląd zagadnień związanych z ochroną środowiska na terenie Szpitala – etap II – analiza zagadnień związanych z ochroną środowiska w szpitalu – etap III – opracowanie planu gospodarki odpadami.
 • Analiza możliwości odprowadzenia wód deszczowych z planowanego osiedla
 • Koncepcja gospodarki ściekowej dla gminy
 • Analiza rozwiązań technicznych w zakresie utylizacji osadów ściekowych
 • Inwentaryzacja dokumentacji w zakresie instalacji w budynku przemysłowym poziom garaży, poziom 0, -1
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji budowy odcinku kanalizacji
 • Opracowanie cząstkowej decyzji środowiskowych dla zadań Projektu Funduszu Spójności dotyczącej wodociągów kanalizacji i oczyszczania ścieków
 • Koncepcja gospodarki osadami ściekowymi w zakresie ich rolniczego wykorzystania
 • Ekspertyza stanu składowiska odpadów innych nią niebezpieczne

Kierownikami bądź konsultantami poszczególnych opracowań byli:

 • Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich,
 • dr. hab inż Andrzej Kulig,
 • dr. hab. inż. Krzysztof Skalmowski
 • dr inż Andrzej Skalmowski
 • mgr inż. Andrzej Witkowski

ECOEXPOL Sp. z o.o.
Spółka z udziałem Politechniki Warszawskiej
Gmach Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
tel/fax +48/22 6605710
e-mail ecoexpol@ecoexpol.com.pl